Betrouwbaar, gedegen, rechtvaardig

Bel, mail of sms

  0649897981

Dank voor uw bericht.
Verzenden mislukt.

Privacy

Recht en Raat is transparant over uw persoonsgegevens

Recht en Raat, de eenmanszaak van Caroline Raat, verwerkt persoonsgegevens, waaronder mogelijk de uwe. De verwerking is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Recht en Raat is gespecialiseerd in privacy en doet er alles aan om datalekken en andere onzorgvuldige behandeling van uw kostbare gegevens te voorkomen. Recht en Raat verwerkt zo weinig mogelijk gegevens op een zo zorgvuldig mogelijke manier.

Welke gegevens verwerkt Recht en Raat?

Recht en Raat verwerkt doorgaans alleen de gegevens die u zelf hebt aangeleverd, zoals uw naam en (mail)adres. Pas als dat nodig is voor de dienstverlening, zal Recht en Raat meer gegevens aan u of aan derden (de overheid, de rechtbank) vragen of zelf aanmaken (in brieven). Het kan zijn dat Recht en Raat ook persoonsgegevens verwerkt van derden, die door een klant zijn aangeleverd in het kader van het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst. Hiermee gaat Recht en Raat zeer terughoudend om. Deze gegevens worden alleen gebruikt als die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld in een gerechtelijke procedure.

Waarom gebruikt Recht en Raat uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Recht en Raat verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Recht en Raat. Deze overeenkomsten betreffen vrijwel altijd het leveren van juridische diensten in de brede zin van het woord aan particulieren, bedrijven en instellingen. De persoonsgegevens mogen ook worden gebruikt voor (door u gevraagde) offertes, facturatie, incasso, mogelijke procedures bij klachten, en dergelijke. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de diensten van Recht en Raat te verbeteren.

U kunt de website van Recht en Raat anoniem bezoeken

Recht en Raat maakt gebruikt van een hostingbedrijf met een beveiligde server. De website van Recht en Raat bezoekt u anoniem. Er worden geen cookies verzonden vanaf de website. Er worden geen IP-adressen of andere naar u herleidbare gegevens verwerkt in de door de host gegenereerde statistiek, die Recht en Raat kan raadplegen. Recht en Raat gebruikt geen andere manieren van bijhouden van gegevens van websitebezoekers en heeft geen toestemming gegeven aan derden (Facebook, Google) om dat te doen. Er staan geen tracking pixels of andere verborgen manieren om u te volgen op de site.

Zo veel mogelijk off line

Recht en Raat gebruikt bewust geen online mailtoepassing of online kantoorapplicaties (Outlook, Office 365, Dropbox of vergelijkbare technologie). De laptop van Recht en Raat bevindt zich niet in een netwerk, maar is wel beveiligd verbonden met het internet. Recht en Raat gebruikt daarvoor software (antivirus, malwareprotectie, firewall) en wachtwoorden. Als zich een probleem zou voordoen, dan houdt Recht en Raat u daarvan direct op de hoogte en zal Recht en Raat dit direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mailverkeer met Recht en Raat: zo veilig mogelijk

Mailverkeer van en aan Recht en Raat verloopt via de server van de host, die voldoet aan de privacyregels. Inkomende mail wordt veilig opgeslagen op de server en in de mailbox op de beveiligde laptop van Recht en Raat in een kantoor dat voldoende veilig is en waar geen bezoekers komen. De mail blijft op de laptop bewaard zo lang dat voor de dienstverlening nodig is. Alle mail bewaart Recht en Raat ook als backup op een externe harde schijf, die niet aan het internet, wifi of elektronisch apparaat is gekoppeld en die in een gecertificeerde brandkluis wordt bewaard.

Uw data, brieven, documenten en andere persoonsgegevens: zo weinig mogelijk

Als u een overeenkomst van dienstverlening met Recht en Raat aangaat, dan is het nodig en u bent dat volgens de overeenkomst en algemene voorwaarden ook verplicht, om alle stukken die Recht en Raat nodig heeft voor de dienstverlening aan Recht en Raat te geven. Recht en Raat maakt doorgaans ook zelf stukken met uw persoonsgegevens, zoals brieven en verslagen.

Het kan voor de dienstverlening noodzakelijk zijn dat Recht en Raat bijzondere persoonsgegevens van u verwerkt, zoals medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Recht en Raat kan voor de dienstverlening ook moeten vragen om een afschrift van een identiteitsbewijs, Burgerservicenummer en dergelijke. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om juridische procedures te kunnen voeren.

Al deze gegevens worden digitaal (ingescand) opgeslagen op de beveiligde laptop van Recht en Raat. Deze blijven daar bewaard zo lang dat voor de dienstverlening nodig is. Verzenden van digitale gegevens gaat zo veel mogelijk met mail of met een beveiligde service (wetransfer), waarvan de gegevens zo kort mogelijk online staan. Uw gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke verzoek online gezet.

Verder bewaart Recht en Raat al deze noodzakelijke gegevens als backup op een externe harde schijf, die niet aan het internet, wifi of elektronisch apparaat is gekoppeld en die in een gecertificeerde brandkluis wordt bewaard in een beveiligde woning. Deze gegevens worden alleen met uw toestemming en/of voor zover nodig met derden gedeeld, die alle ook voldoen aan de privacyregels. U kunt dan denken aan de Belastingdienst en het administratiekantoor van Recht en Raat, maar ook aan collega-juristen waarmee Recht en Raat een verwerkersovereenkomst heeft.

Recht en Raat werkt zo veel mogelijk zonder papieren dossiers. Stukken van derden, zoals rechtbanken worden ingescand en verder ongebruikt bewaard op het kantoor en aan u op gezette tijden overhandigd. Deze stukken maken daarom geen onderdeel uit van ‘bestanden met persoonsgegevens’. Toch hanteert Recht en Raat hiervoor zo veel mogelijk dezelfde handelwijze als voor uw digitale persoonsgegevens.

Geen ongevraagde reclame

Recht en Raat benadert nooit ongevraagd personen voor marketing. Recht en Raat houdt voor marketingactiviteiten gericht op bedrijven/instellingen lijsten bij, met daarin bedrijfsgegevens en naam, functie en mailadres van de contactpersoon. Deze lijsten worden nooit gedeeld met derden. De gegevens zijn zelf door de betrokkene gedeeld met Recht en Raat of zijn afkomstig van LinkedIn of andere social media services, waaraan de betrokkene toestemming tot het delen heeft gegeven. Recht en Raat houdt natuurlijke personen alleen met toestemming op de hoogte van juridisch nieuws, onder meer over nieuwe publicaties van Recht en Raat. Recht en Raat kan u gegevens ook gebruiken om u te benaderen voor anoniem wetenschappelijk onderzoek.

Rechten van betrokkenen

Indien u denkt of weet dat Recht en Raat uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt (per e-mail via het onderstaande adres) om inzage vragen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een kopie van deze gegevens via de digitale weg. Als deze gegevens feitelijke onjuistheden bevatten of als u denkt dat Recht en Raat onterecht uw gegevens verwerkt, dan kunt u vragen de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om, indien u niet langer wilt worden benaderd met informatie over diensten of nieuws, uw toestemming aan Recht en Raat intrekken.

Mocht u het niet eens zijn met de reactie van Recht en Raat op uw verzoeken, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een verzoekschrift indienen bij de rechtbank in de regio waar u woont.

Contactgegevens

Mr. dr. C. (Caroline) Raat

0649897981

Verwerkingenregister

Caroline Raat